You are here

Referat fra årsmøtet 2020

ÅRSMØTE I ALSVÅG BRASS BAND

Mandag 9. mars 2020 kl. 19.00 på Cerpus Learning Garden

 

Sak 1: Konstituering

• Registrering av frammøtte m/stemmerett

• Godkjenning av innkalling

• Godkjenning av saksliste

• Valg av møteleder

Tommy ble valgt enstemmig

• Valg av møtesekretær:

Tommy ble valgt enstemmig

• Valg av to til å underskrive protokoll: 

Tom og Aud-Karin ble valgt enstemmig

 

Sak 2. Godkjenning av årsmelding

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2019 godkjennes.

Vedtak (enstemmig): Årsmelding for 2019 godkjennes

 

Sak 3: Godkjenning av regnskap


Legges fram på møtet

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2019 godkjennes

Vedtak (enstemmig): Regnskapet for 2019 godkjennes

 

Sak 4: Tildeling av 3, 5 og 10-årsmedaljer

Forslag til vedtak: 

3-årsmedalje: John Håvard Knudsen Larsen

Vedtak (enstemmig): 3-årsmedalje tildeles John Håvard Knudsen Larsen

 

Sak 5. Aktivitetsplan


Forslag til aktivitetsplan er vedlagt

Forslag til vedtak: Styrets forslag til aktivitetsplan for 2020 godkjennes

Vedtak (enstemmig): Styrets forslag til aktivitetsplan for 2020 godkjennes

 

Sak 6. Budsjett

Forslag til budsjett er vedlagt

Forslag til vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2020 godkjennes

Vedtak (enstemmig): Styrets forslag til budsjett for 2020 godkjennes

 

 

Sak 7. 17. mai

Alsvåg Vel kaller inn lag og foreninger til komitemøte i slutten av mars for å avklare hvem som ønsker å være med i år. Korpset har en sentral plass og rolle i forbindelse med 17. mai-feiring i bygda

Forslag til vedtak: Alsvåg Brass Band er svært positiv til å bidra til å gjøre 17. mai til en festdag i bygda. 17. mai har vært korpsets viktigste dag både med hensyn til å få spille for et stort publikum, for rekruttering av nye unge medlemmer, og som inntektskilde. Korpset håper at den nye måten å organisere 17. mai på fortsatt vil hensynta alle disse forholdene. Korpset ønsker primært å bidra med å spille på dagen, men både medlemmer, foresatte og familie kan også bidra med dugnadsarbeid både i forkant, underveis og i etterkant.

 

Vedtak (enstemmig): Alsvåg Brass Band er svært positiv til å bidra til å gjøre 17. mai til en festdag i bygda. 17. mai har vært korpsets viktigste dag både med hensyn til å få spille for et stort publikum, for rekruttering av nye unge medlemmer, og som inntektskilde. Korpset håper at den nye måten å organisere 17. mai på fortsatt vil hensynta alle disse forholdene. Korpset ønsker primært å bidra med å spille på dagen, men både medlemmer, foresatte og familie kan også bidra med dugnadsarbeid både i forkant, underveis og i etterkant.

 

Sak 8. Valg

Valgkomiteens forslag leges fram på møtet.

Forslag til vedtak: Valgkomitéens forslag til valg for 2020 godkjennes. Som valgkomité til årsmøtet 2021 velges følgende to medlemmer:

 

Vedtak: Valgkomitéens forslag til valg for 2020 godkjennes. Som valgkomité til årsmøtet 2021 velges de aktive medlemmene i korpset kollektivt:

 

Styret:

Leder                         Tommy Nordeng   (valgt for 1 år)             

Styremedl.                 Aud Karin Hay Knudsen (ikke på valg)

Styremedl.                 Arnt Holm (ikke på valg)

Styremedl.                 Tom Dybvik (valgt for 2 år)

Varamedl.                 Vårin Hermansen (valgt for 1 år)

 

Øvrige verv

Revisor: Monica V. Meløy

Uniformsansvarlig: Kari Ann Nordeng

Web-ansvarlig: Tommy Nordeng

Materialforvalter: Michael Kanicke

Noteansvarlig: Lill Sørensen

Regnskapsførsel: Kristin Nordeng

Korpsleder: Martin Holm

 

Sak 2 Årsmelding for Alsvåg Brass Band 2020

Det er avviklet 1 styremøte i perioden. Følgende personer har hatt tillitsverv i denne perioden:

Leder                         Tommy Nordeng                

Styremedl.                 Aud Karin Hay Knudsen

Styremedl.                 Arnt Holm

Styremedl.                 Tom Dybvik

Andre verv:

Revisor: Monica V. Meløy

Uniformsansvarlig: Kari Ann Nordeng

Web-ansvarlig: Tommy Nordeng

Materialforvalter: Michael Kanicke

Noteansvarlig: Lill Sørensen

Regnskapsførsel: Kristin Nordeng

Valgkomité:   Lill Sørensen og Vårin Hermansen

 

Aktiviteter gjennom korpsåret

Vi har et samarbeid med Øksnes Kulturskole og har i 2019 kjøpt direksjonstjeneste her: Katrine Delp vært dirigent for korpset, og samarbeidet fungerer med henne og kulturskolen ang. direksjon fungerer godt. Den viktigste aktiviteten til korpset er de ukentlige øvelsene inkluderer, og utover det hat korpset deltatt på 17. mai (Myre og Alsvåg) og julegrantenning/adventscafé, samt en vellykket adventskonsert i samarbeid med Alsvåg Blandakor. 

Organisasjon: I år har vi fått flere nye unge medlemmer i korpset, og det er svært gledelig. Vi har også fått inn flere nye voksne medlemmer i korpset, noe som bidrar positivt både sosialt, musikalsk og organisatorisk. Styret er godt fornøyd med måten med samarbeidet med FAU og øvrige lag og foreninger ifm gjennomføring av 17. mai.

 

Sak 5 Aktivitetsplan

Gjennom hele korpsåret er det øvelsene som er den musikalske og sosiale motoren. Korpset vil i samarbeid med Øksnes Kulturskole og skolene prøve å legge til rette for ny rekruttering. Ut over dette foreslås følgende aktivitetsplan.

 

Mars

 

April

Konsert

Mai

16 og 17: Marsjere, øve ordne til, spille osv osv

Juni

 

Juli/August

Gult kurs

September

 

Oktober

 

November

 

Desember

Julegrantenning og café

Julekonsert

 

 

 

 

 

 

ABB vokabular: