You are here

Protokoll fra Årsmøtet 2018

Sted: Alsvåg skole

Tid: Søndag 11. mars 2018 

 

Sak 1: Konstituering

• Registrering av frammøtte m/stemmerett

• Godkjenning av innkalling

• Godkjenning av saksliste

• Valg av møteleder

• Valg av møtesekretær:

• Valg av to til å underskrive protokoll: 

 

Alle fremmøtte hadde stemmerett. Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 7 Valg  ble flyttet fram. Tommy ble valgt til møteleder og Vårin ble valgt til møtesekretær. Tom og Lill ble valgt til å skrive under protokollen.

 

Sak 2. Godkjenning av årsmelding

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2017 godkjennes.

Styrets forslag ble vedtatt og årsmeldingen godkjent. (vedlegg1)

 

Sak 7. Valg

 

Det var ikke valgt valgkomite før årsmøtet.  Valgene ble gjort i årsmøtet. 

 

Styreleder: Tommy Nordeng

Styremedlem: Tom Dybvik 

Styremedlem: Arnt Hugo Holm

1.vara er Aud Karin Hay Knudsen

 

Regnskapsfører: Kristin Johnsen Nordeng

Revisor: Monica Vottestad Meløy

Web-ansvarlig: Tommy Nordeng

Noteansvarlig: Lill Sørensen 

Korpsleder: Vårin Hermansen

17.maiansvarlig: Monia Nordeng

Uniformsansvarlig: Kari Ann Nordeng 

Materialforvalter: Michael Kanicke

 

Valgkomité: Lill Sørensen og Vårin Hermansen 

 

Sak 3: Godkjenning av regnskap

Regnskapet for 2017 ble lagt frem i møtet og godkjent. (vedlegg2)

 

Sak 4: Tildeling av 3, 5 og 10-årsmedaljer

Følgende skal tildeles medaljer:

3-årsmedalje: Audun Jensen

5-årsmedalje: Lea Kanicke, Thomas Dybvik, Elias Dybvik

 

Sak 5. Aktivitetsplan

Styrets forslag ble vedtatt med en endring: Det legges en rekrutteringskonsert til oktober. (vedlegg 3)

 

Sak 6. Budsjett

Budsjett for 2018 ble lagt fram i møtet. Post 3270 Inntekt 17.Maible endret til 40000 og post 4000 Innkjøpvarer kafé ble endret til 12000. (vedlegg 4)

 

Sak 8. Uttalelse

Styret har skrevet en uttalelse ang Alsvåg skole, korpset og 17.Mai. 

Styrets forslag ble diskutert i møtet og det ble gjort noen endringer. Forslaget ble godkjent med endringene. (vedlegg 5)

 

 

Alsvåg 12.mai 2018

 

Lill Sørensen                                                              Tom Dypvik

 

__________________________________       ________________________________

 

Vedlegg 1

Årsmelding for Alsvåg Brass Band 2017

Det er avviklet 3 styremøter i perioden. Følgende personer har hatt tillitsverv i denne perioden:

Leder                          Tommy Nordeng

Kasserer                     

Styremedl.                  Monica Nordeng

Styremedl.                  Arnt Holm

Styremedl.                  Tom Dybvik

1. vara                 Aud Karin Hay Knudsen

            

Andre verv:

17. mai-ansvarlig: Sylvia Nordeng

Revisor: Monica V. Meløy

Uniformsansvarlig: Kari Ann Nordeng

Web-ansvarlig: Tommy Nordeng

Materialforvalter: Michael Kanicke

Noteansvarlig: Lill Sørensen

Regnskapsførsel: Kristin Nordeng

Valgkomité:   ingen

 

Aktiviteter gjennom korpsåret

Vi har et samarbeid med Øksnes Kulturskole og har i 2017 kjøpt direksjonstjeneste her: Liv Andreassen har vært instruktør og dirigent fram til sommeren da hun avslutta sitt engasjement i Kulturskolen, og korpset vil benytte anledningen til å takke Liv for den enorme innsatsen hun har lagt ned for korpset. Etter sommeren har Katrine Delp vært dirigent for korpset, og samarbeidet fungerer veldig bra. På årsmøtet 2017 ble det gjennom aktivitetsplanen bestemt at vi skulle tilpasse aktivitetene til de ferskeste. Dette har vi prøvd å etterkomme og vi har derfor lagt vekt på at de av våre medlemmer i skolekorpsalder både skulle få tilpassa øvelser, vanskelighetsgrad, mestringsnivå samt egne framføringer. Korpset deltok i april på en korpskavalkade på Stokmarknes, beregna for de yngste. Øvrige aktiviteter med unntak av de faste ukentlige øvelsene inkluderer 17. mai og julegrantenning/adventscafé. Vi klarte dessverre ikke å arrangere en julekonsert, til tross for at medlemmene ønsket det. 

Organisasjon:I år har vi fått flere nye voksne medlemmer, og det er svært gledelig. Vi klarer derimot fortsatt ikke å rekruttere nye unge medlemmer i korpset, og dette bekymrer Styret. Korps i skole har ikke gitt nye medlemmer til korpsene og Styret mener at ordninga bør evalueres. Styret har bestått av færre medlemmer enn det reglementet tilsier, men er ikke veldig fornøyd med hvordan det klarer å utvikle korpset videre. Styret er likevel godt fornøyd med måten vi klarte å gjennomføre 17. mai på, med stor mobilisering og innsats fra bygdefolket.

 

 

Vedlegg 3

 Aktivitetsplan

 

Mars

Felleskonsert Stokmarknes

April

 

Mai

Konsert

16 og 17: Marsjere, øve, ordne til, spille osv osv

Juni

 

Juli/August

NMF Sommerkurs

September

 

Oktober

Rekrutteringskonsert.

November

 

Desember

Julegrantenning og café

Julekonsert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 5 

Uttalelse 

 

Alsvåg skole, korpset og 17. mai
En uttalelse fra Årsmøtet til Alsvåg Brass Band

Alsvåg skole og Alsvåg Brass Band har et langt samliv og ei felles historie. Fram til årtusenskiftet het korpset Alsvåg skolekorps, og korpset rekrutterer fortsatt sine medlemmer fra elever ved skolen. Hvert år står korpset som arrangør av 17. mai-feiringa, i samarbeid med 2. og 5. klasse.

Nå skal ungdomstrinnet ved skolen flyttes til Myre. Vi antar at mange av ungdomskoleelevene fra Alsvåg vil knytte nye bånd til både mennesker og foreninger på Myre. I Alsvåg Brass Band er vi bekymra for rekrutteringa til korpset, for vi sliter allerede og vil nå miste en viktig relasjon til ungdommene i bygda. For mange vil det vil nok også være naturlig også å feire 17. mai sammen med klassekamerater på Myre, og vi er redd for at familier som har unger både i småskolen og på ungdomstrinnet vil komme til å dele seg opp på dagen og tilbringe mindre tid i Alsvåg. Det er da et spørsmål om det vil være grunnlag for en 17. mai-feiring i Alsvåg framover, i alle fall med det fokuset vi har hatt på barnefeiring.

Dugnadsarbeidet i korpset har i mange år vært belastet noen ganske få familier, og fra i år ser vi oss nødt til å redusere vår innsats i forbindelse med feiringa. Vi håper at noen andre vil ta initiativet til å videreføre ei feiring av nasjonaldagen i bygda, på en eller annen måte. Alsvåg Brass Band vil selvfølgelig fortsatt kunne bistå hvis det er ønskelig

 

 

ABB vokabular: